My Cookie Preferences
Privacy Policy

POLITYKA PRYWATNOSCI LINK FINANCIAL S.A.

Niniejsza polityka prywatności została stworzona w celu wskazania podstaw prawnych przetwarzania danych osobowych w Link Financial S.A. z siedzibą w Łodzi.  Może być ona aktualizowana w dowolnym czasie, gdy zajdzie taka potrzeba.

Administrator

Administratorem strony jest Link Financial S.A. z siedzibą w Łodzi, ul. Targowa 35, 90-043 Łódź, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000511479, o kapitale zakładowym w wysokości: 1.100.000 PLN opłaconym w całości, NIP: 727 279 25 91.

Inspektor Ochrony Danych

Funkcje Inspektora Ochrony Danych w LINK Financial S.A. pełni Piotr Kawczyński.

Kontakt:  [email protected]

Rodzaj przetwarzanych danych

Przedmiotem przetwarzania są dane osobowe takie jak imiona i nazwiska, tytuł, adres, numer telefonu, adres e-mail, płeć, narodowość, wiek, data urodzenia a w niektórych przypadkach także  dane finansowe i okoliczności oraz dane dotyczące zatrudnienia.

Dane kategorii specjalnej pozyskane w toku prowadzonej działalności przetwarzane są jedynie za zgoda osoby, której dotyczą lub w celu ustalenie, dochodzenia lub obrony praw i interesów innych osób w tym klientów Spółki.

Cele przetwarzania danych

Cele mogą się różnić w zależności od łączącego strony stosunku prawnego.

Dane naszych klientów i inwestorów przetwarzane są w jednym z poniżej podanych celów:

 • prowadzenie działalności jako zarządca aktywów;
 • kontrola znajomości klienta i przeciwdziałania praniu pieniędzy;
 • komunikacja z klientem;
 • zgodna z prawem realizacja zawartych umów i świadczenie usług;
 • prowadzenia zgodnie z przepisami prawa dokumentacji;
 • spełnienia wymagań regulacyjnych dotyczących funkcjonowania rynku wierzytelności i zarzadzania funduszami sekurytyzacyjnymi;
 • monitorowanie, analiza biznesowa w celu ulepszenia oferowanych przez nas usług, w celach szkoleniowych pracowników spółki lub ustalania strategii marketingowej;
 • sporządzanie raportów dla klientów i inwestorów;
 • kontroli w celu zapobiegania oszustwom i praniu pieniędzy;
 • ochrona praw i interesów innych osób w tym klientów Spółki;
 • ustalenie, dochodzenia lub obrona skarg, dochodzeń i roszczeń prawnych;
 • obsługi i zapewnienia bezpieczeństwa strony internetowej;
 • utrzymywanie baz danych.

Prawa przysługujące osobom, których dane są przetwarzane:

Prawo dostępu – prawo żądania kopii wszystkich danych osobowych, które są w posiadaniu Spółki

Prawo do usunięcia — prawo żądania, aby przechowywane dane zostały usunięte. Dane nie będą mogły być usunięte jeśli celem przetwarzania jest ustalenie oraz dochodzenie roszczeń zgodne ze statutową działalnością Spółki,  związane z zarządzaniem wierzytelnościami w celu odzyskiwania należności od dłużników, w tym w szczególności prowadzenia postępowań sądowych i egzekucyjnych, uzyskiwania informacji z dostępnych rejestrów oraz w celu wymiany wzajemnej korespondencji (art. 6 ust. 1lit f) RODO)

Prawo do sprostowania — prawo żądania aktualizacji, poprawienia i/lub uzupełnienia wszelkich nieprawidłowych, niedokładnych lub niekompletnych danych.

Prawo do ograniczenia – prawo żądania ograniczenia korzystanie z danych.

Prawo do sprzeciwu – prawo sprzeciwienia się wykorzystywaniu danych, gdy przetwarzanie odbywa się w celu marketingu bezpośredniego lub jedynie w uzasadnionym interesie Spółki . Nie będziemy już przetwarzać Twoich danych, chyba że będziemy w stanie wykazać przekonujące uzasadnione podstawy.

Prawo do przenoszenia danych – prawo żądania udostępnienia danych innej organizacji

Sposoby pozyskiwania danych:

– mailowo, telefonicznie

– wyznaczone przez nas osoby trzecie mogą zbierać od Ciebie dane i przekazywać je nam.

–  Spółka zbiera dane od osób korzystających ze strony internetowej, korzystając z plików cookie i podobnych technologii. Zapoznaj się z naszą polityką dotyczącą plików cookie, aby uzyskać więcej informacji na ten temat.

– Spółka może otrzymywać dane od stron trzecich, takich jak dostawcy usług analitycznych, na przykład Google, z których część może mieć siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

Udostępnianie danych

Dane osobowe mogą zostać udostępnione pracownikom, dyrektorom, akcjonariuszom oraz podmiotom powiązanym kapitałowo, instytucjom finansowym, firmom inwestycyjnym, księgowym, prawnikom, audytorom, ubezpieczycielom, profesjonalnym doradcom lub innym zewnętrznym dostawcom usług, którzy świadczą usługi na rzecz Spółki (np. dostawcy usług IT) oraz firmom zarządzającym aktywami. Dane te mogą również być udostępniane w celu wykonania obowiązku lub uprawnienia regulacyjnego. Ponadto możemy udostępniać Twoje dane stronom trzecim, którym sprzedajemy, przekazujemy lub łączymy części naszej działalności lub naszych aktywów.

Spółka zobowiązuje się, że przed ujawnieniem jakichkolwiek danych osobowych podjąć wszelkie uzasadnione kroki, aby zapewnić, że ta organizacja będzie przechowywać i chronić  przekazywane dana osobowe  i informacje za pomocą odpowiednich środków bezpieczeństwa i zgodnie z odpowiednimi przepisami.

W niektórych okolicznościach dane osobowe mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy, lecz jedynie wtedy kiedy  kraj ten zapewnia odpowiedni poziom ochrony danych, stosuje odpowiednie zabezpieczenia lub korzysta z jednego z odstępstw przewidzianych w obowiązujących przepisach i regulacjach.

Ta strona może zawierać linki do innych stron. Nie ponosimy odpowiedzialności za ich praktyki dotyczące prywatności lub treści, ani za potencjalne szkody, straty lub wykroczenia.

Bezpieczeństwo ochrony danych.

Dane osobowe które są przetwarzane przez Spółkę chronione są za pomocą odpowiednich środków bezpieczeństwa zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawowymi i wykonawczymi, aby zapobiec przypadkowej utracie, wykorzystaniu, zmianie, ujawnieniu lub dostępowi bez upoważnienia. Środki bezpieczeństwa podlegają regularnym testom i są aktualizowane odpowiednio do poziomu przetwarzanych danych. Spółka wdrożyła procedury postępowania w przypadku podejrzenia naruszenia ochrony danych osobowych i zasady powiadamiania osób, których dane są przetwarzane oraz wszelkie odpowiednich organy regulacyjne o naruszeniu.

Okres przetwarzania danych:

Dane osobowe przetwarzane są tylko tak długo, jak jest to konieczne do realizacji celów, dla których je zebraliśmy, w tym w celu spełnienia wszelkich wymogów prawnych, księgowych lub sprawozdawczych.

Decydując, jaki jest właściwy czas przechowywania danych, bierzemy pod uwagę ich ilość, charakter i wrażliwość, potencjalne ryzyko szkód spowodowanych nieuprawnionym wykorzystaniem lub ujawnieniem, cele przetwarzania, czy można to osiągnąć innymi sposobami i zgodnie z prawem. wymagania.

Dla celów podatkowych, w pewnych okolicznościach prawo wymaga od nas przechowywania informacji o klientach (w tym danych o klientach, klientach, inwestorach i komunikacji) przez sześć lat po tym, jak przestaną być klientami.

W niektórych okolicznościach Spółka może anonimizować  przetwarzane dane osobowe do celów badawczych lub statystycznych, w którym to przypadku możemy wykorzystywać te informacje przez czas nieokreślony.

Reklamacje

Każda osoba, której dane są przetwarzane ma prawo złożyć skargę, osobiście, telefonicznie 42 2031901, pisemnie i/lub mailowo: [email protected] lub poprzez stronę internetową. Należy pamiętać, że wszystkie reklamacje są rozpatrywane zgodnie z naszą polityką reklamacyjną i będą w pełni rejestrowane i badane.

Możliwe jest także złożenie skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, Warszawa 00-193.